Hệ thống Quản trị & Giám sát

Hệ thống quản trị CMS là công cụ hỗ trợ quản lý tất cả các thông tin liên quan đến hang bao gồm danh sách xe,lái xe,khách hàng cũng như quản lý cấu hình vận hành của hệ thống.

Một số tính năng của CMS: - Tạo lập nội dung và quản trị trên website - Chỉnh sửa nội dung trực tiếp - Cấp quyền cho các quản trị viên khác - Bao quát được vận hành của hệ thống - Báo cáo thống kê lại chi tiết từng cuốc xe sau đó tổng hợp lại

Các Bài viết khác

Ứng dụng tài xế

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi

Ứng dụng khách hàng

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi

Ứng dụng môi giới

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi

Ứng dụng kết nối

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi

Hệ thống điều hành chung

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi

Hệ thống Quản trị & Giám sát

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi

Tổng đài thông minh

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero perspiciatis fugiat, enim velit quod inventore veniam sequi